Veilig ondernemen!!!Doe je samen
Home
Nieuwsbrieven
Stichting
Protocollen
Deelnemende partijen
Bedrijventerreinen
Wetenswaardigheden
Contact
Interessante links
Sitemap

Protocollen van SBBHG
--------------------------------------------------------------------------------
De Stichting heeft enige protocollen ontwikkeld. Deze betreffen de volgende zaken:

Protocol bij storingen aan slagbomen SBBHG
 
A - Storing geconstateerd door surveillance Alert Security:
 
Storing van geringe betekenis (bijv. defecte lamp):
Storing wordt onmiddellijk door surveillant ter plaatse verholpen.
Vermelden op surveillancerapport.
Grotere storing:
Indien sprake is van een verkeersbelemmerende situatie (slagbomen worden niet geopend) opent de surveillant van Alert Security de slagbomen (surveillant heeft sleutel)
Alert Security meldt diezelfde morgen de storing/schade aan Intersafety.
Alert Security vermeldt storing/schade op surveillancerapport dat dagelijks wordt gezonden aan het Informatie - Coördinatie Centrum van de politie; kopie naar: projectleider/bestuurslid SBBHG.
Intersafety herstelt zo spoedig mogelijk de gemelde storing/schade.
Intersafety meldt schade aan secretariaat.
Secretariaat meldt schade aan verzekeringsmaatschappij.
»Bij schade > €1500,- vindt overleg plaats met bestuurslid/penningmeester SBBHG
 
Projectleider doet zonodig aangifte bij de politie (strafbaar feit) en stelt de SBBHG civiel partij.
Politie onderzoekt schade, waarbij eventueel gebruik gemaakt wordt van door de camera’s opgenomen beeldmateriaal.
 
B - Schade/storingen geconstateerd door surveillance Politie dan wel door derden:
 
Schade/storing wordt doorgegeven aan particuliere beveiliger Alert Security (telefoonnummer op slagboominstallatie)
Indien sprake is van een verkeersbelemmerende situatie (slagbomen worden niet geopend) gaat een surveillant van Alert Security de slagbomen ter plaatse openen.
»Vervolgens procedure als boven genoemd.
 
»Indien de installatie langdurig buiten gebruik wordt gesteld, wordt dit via de website, dan wel schriftelijk of per E-mail kenbaar gemaakt aan de deelnemers van de SBBHG.
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol bij storingen aan camera’s SBBHG:
 
Intersafety controleert wekelijks de juiste werking van de camera’s
Bij constatering van een niet juiste werkende camera:
Intersafety verhelpt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week de gemelde storing.
»Zijn de te verwachten kosten > €1500,- vindt overleg plaats met
bestuurslid/penningmeester SBBHG
 
Bij constatering van een schade:
 
Intersafety meldt schade aan secretariaat en projectleider.
Secretariaat meldt schade aan verzekeringsmaatschappij.
Projectleider doet zonodig aangifte bij de politie (strafbaar feit) en stelt de SBBHG civiel partij.
Politie onderzoekt schade
»Indien de installatie langdurig buiten gebruik wordt gesteld, wordt dit via de website, dan wel schriftelijk of per E-mail kenbaar gemaakt aan de deelnemers van de SBBHG.
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol bij klachten SBBHG
 
01 Klachten kunnen worden ingediend

Per e-mail secretariaat@sbbhg.nl
 
02 Binnen 14 dagen wordt de ontvangst van de klacht per email bevestigd
 
03 De klacht wordt voor afhandeling in handen gegeven van het bestuurslid/projectleider van de SBBHG
 
04 De projectleider beoordeelt de klacht, waarbij de volgende afwegingen worden gemaakt:
 
klachten over de SBBHG worden door hem afgehandeld. Zo nodig vindt overleg plaats in een bestuursvergadering van de SBBHG.
klachten over politieoptreden sec worden overgedragen aan de teamchef van de wijkpolitie ter plaatse
klachten over optreden brandweer sec worden overgedragen aan de brandweercommandant ter plaatse
klachten over optreden medewerkers Alert Security sec worden overgedragen aan de directie van dat bedrijf
klachten over optreden van gemeentelijke diensten worden overgedragen aan de betreffende chef van de afdeling
 
05 De klager krijgt van de SBBHG bericht welke instantie de klacht zal afhandelen
 
06 Bij de afhandeling van klachten over de SBBHG vindt hoor en wederhoor plaats
 
07 Binnen een termijn van 6 (zes) weken wordt de klacht m.b.t. de SBBHG afgehandeld
 
08 De klager krijgt hierover per email bericht
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol controle werking slagbomen en camera's SBBHG
 
01 Wekelijks wordt de werking van alle camera's en/of slagbomen, staande bij de ingangen van alle industrieterreinen gecontroleerd.
 
02 Speciale aandachtspunten:
beeldkwaliteit
stand van de camera's
hindernissen die de opnames verhinderen
algehele toestand van de slagbomen
 
03 Controle vindt plaats door de plaatselijke politie
 
04 De bevindingen worden bijgehouden in een logboek
 
05 Bijzonderheden worden gemaild aan:
 
Intersafety
Alert Security
Projectleider
 
06 Bij constatering van schade treedt het protocol storingen/schade in werking
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol onderhoud billboards SBBHG
 
Twee maal per jaar worden de billboards schoongemaakt en worden eventuele wijzigingen wat betreft deelnemende bedrijven aangebracht.
 
Werkwijze:
 
In de maand februari worden door het secretariaat eventuele wijzigingen wat betreft deelnemende bedrijven doorgegeven aan het bedrijf H.G.-reclame te Gorinchem.
In de maand maart daarop volgend verricht het bedrijf H.G.-reclame de reinigingswerkzaamheden en brengt de noodzakelijke naamswijzigingen aan.
H.G.-reclame stuurt de nota naar het secretariaat van de SBBHG.
 
Deze procedure wordt in de respectievelijke maanden oktober en november herhaald.

========================================================================================

 

Toelichting op stroomschema camerabeelden

(gebruik camerabeelden)

 Afgelopen vijftien jaar zijn camera’s onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Soms zijn de camera’s eigendom van de overheid en soms van private partijen.

In onderstaand schema praten we over de camera’s van de private partijen.

Deze beelden worden door twee partijen gebruikt: de politie en private partijen. De doelen zijn divers: criminaliteit, overlast, maar ook verloedering.

Het schema geeft duidelijkheid als een ondernemer (deelnemer SBBHG) de camerabeelden van de SBBHG zou willen gebruiken om aangifte te doen bij de Politie Zuid-Holland-Zuid.

De ondernemer zal de SBBHG verzoeken om de beelden te leveren aan de Politie Zuid-Holland-Zuid. Dit alles is gebaseerd op vrijwillig afstand doen van beeldmateriaal.

Als de Politie Zuid-Holland-Zuid vindt dat de beelden nodig zijn omdat er een maatschappelijk belang is of een ernstig misdrijf is gepleegd, dan kan zij de beelden altijd vorderen! Uiteraard geldt dit schema dan niet.

Het stroomschema is getoetst door Openbaar Ministerie en de privacywetgeving en is een definitief stuk van de politie ZHZ.

 

Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam